Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U vindt hieronder onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten van van Meesters Meubelreiniging.

Artikel 2 Aanbod / Totstandkoming Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van van Meesters Meubelreiniging zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, waarop opdrachtgever wenst in te gaan, kan deze daaraan geen rechten ontlenen zonder uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van van Meesters Meubelreiniging

2.3. van Meesters Meubelreiniging verplicht zich om binnen twee werkdagen nadat opdrachtgever schriftelijk dan wel via email te kennen heeft gegeven op het aanbod van van Meesters Meubelreiniging te willen ingaan, de opdracht schriftelijk dan wel via email aan de opdrachtgever te bevestigen.

2.4. De overeenkomst tussen van Meesters Meubelreiniging en opdrachtgever komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door van Meesters Meubelreiniging.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Uitvoering van de opdracht vindt plaats tegen de tussen van Meesters Meubelreiniging en opdrachtgever afgesproken prijs.

3.2. Indien tussen het tijdstip van orderbevestiging en uitvoering van de opdracht meer dan 30 dagen zijn verstreken, is van Meesters Meubelreiniging gerechtigd de afgesproken prijs aan te passen. Dit in verband met mogelijke gestegen kosten van lonen en materialen.

3.3. Het gehanteerde tarief voor de BTW heeft altijd betrekking op de datum van uitvoering.

Artikel 4 Annulering

4.1. Opdrachten mogen door opdrachtgever tot uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de met van Meesters Meubelreiniging afgesproken datum van uitvoering zonder opgave van reden worden geannuleerd.

4.2. Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden.

4.3. Indien annulering niet of niet tijdig heeft plaats gevonden is opdrachtgever aan van Meesters Meubelreiniging een onmiddellijk opeisbare vergoeding van 35% van de aanneemsom met een minimum van € 50, – verschuldigd.

4.4. Annulering op dezelfde dag van de afspraak is alleen mogelijk tegen 50% van de aanneem som.

Artikel 5 Reclames

5.1. Opdrachtgever dient klachten over de door de van Meesters Meubelreiniging uitgevoerde werkzaamheden binnen 5 (vijf) werkdagen na uitvoering schriftelijk of per email aan van Meesters Meubelreiniging mee te delen.

5.2. Bij overschrijding van deze 5 (vijf) werkdagen vervalt elke aanspraak tegen van Meesters Meubelreiniging met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6 Garantie

6.1. van Meesters Meubelreiniging staat in voor een goede uitvoering van de door haar aangenomen werkzaamheden, zodanig dat een maximaal effect wordt bereikt.

6.2. van Meesters Meubelreiniging staat echter niet in voor 100% verwijdering van vlekken op stoffen die veroorzaakt zijn door onder meer koffie, thee, wijn, fecaliën, urine, braaksel en huisdieren en/of vlekken die zijn veroorzaakt door toepassing van bleekwater, ammonia en/of andere reinigingsmiddelen en chemicaliën door of namens de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. van Meesters Meubelreiniging is slechts aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van van Meesters Meubelreiniging.

7.2. van Meesters Meubelreiniging is echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

A. Het verplaatsen of het te vroeg terugplaatsen van meubelen of het te vroeg in gebruik nemen van meubilair en andere zaken die met de opdracht in verband staan

B. Vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het gevolg waren van schuld of nalatigheid van van Meesters Meubelreiniging

C. Het uitvloeien van vlekken, afkomstig van onder meer schrijf- en decoratiemateriaal, die niet of slechts moeilijk waarneembaar waren en op het bestaan waarvan door de opdrachtgever niet tevoren is gewezen

D. Het vóór het door van Meesters Meubelreiniging opgegeven tijdstip betreden van de ruimte waar van Meesters Meubelreiniging in het kader van haar werkzaamheden beschermlagen op meubilair en/of stoffering heeft aangebracht, die gedurende zekere tijd voor mens en dier schadelijke dampen kunnen veroorzaken

E. Het uitvloeien van kleuren bij het reinigen (kuisen) van meubelstoffen

F. Het verkleuren van meubelstoffen of leder door werking van binnenuit het meubilair of onderliggend materiaal

G. van Meesters Meubelreiniging is nooit aansprakelijk voor een waarde hoger dan de waarde van het in rekening gebrachte factuur bedrag

Artikel 8 Transport

8.1. Indien zaken als meubels ter bewerking worden meegegeven aan van Meesters Meubelreiniging blijft het risico tijdens transport voor opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling

9.1. Betaling dient onmiddellijk na het verrichten der werkzaamheden contant te geschieden, tenzij een betalingstermijn is overeengekomen.

9.2. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn van 10 (tien) werkdagen is van Meesters Meubelreiniging gerechtigd zonder voorafgaande sommatie de gerechtelijke rente per maand aan opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

9.3. Bij niet of niet tijdige betaling van het bedrag dat de opdrachtgever aan van Meesters Meubelreiniging verschuldigd is, is van Meesters Meubelreiniging gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten door te berekenen. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

9.4. Als van Meesters Meubelreiniging haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, zullen de kosten verschuldigd zijn volgens het gebruikelijke incassotarief.

9.5. Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Wel is opdrachtgever gerechtigd in geval van gerechtvaardigde klachten 20% van de aanneemsom in depot te houden totdat aan de klacht in voldoende mate aandacht is gegeven.

Artikel 10: Overmacht

10.1.Indien na de totstandkoming van een overeenkomst van Meesters Meubelreiniging niet in staat is deze na te komen wordt de overeenkomst tussen van Meesters Meubelreiniging en opdrachtgever ontbonden.

10.2. Ontbinding kan alleen als gevolg van omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren of door omstandigheden waarop van Meesters Meubelreiniging redelijkerwijs geen invloed kon hebben.

10.2. Opdrachtgever heeft bij ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 Ontbinding

11.1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.

11.2. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring aan van Meesters Meubelreiniging richt zal hij/zij van Meesters Meubelreiniging eerst schriftelijk in verzuim moeten stellen en haar een redelijke termijn moeten geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen of de tekortkomingen te herstellen. De tekortkomingen dienen door opdrachtgever duidelijk omschreven schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

12.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook gedaan, zullen, indien de contractpartijen niet zelf tot een oplossing kunnen brengen, in eerste instantie aan Mediation (Nederlands Mediation Instituut, Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam) worden voorgelegd.

12.3. Indien Mediation niet tot een oplossing zal leiden, zal het geschil worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van van Meesters Meubelreiniging voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

van Meesters Meubelreiniging

:
:

15% korting

op alle
banken en trappen

Laat uw bank of trap reinigen